effect_ikon_logo Midsommarstång Kräfta Surströmming Löpsedeln Halloween Alla Helgons dag (stearinljus) Juldekoration Alla hjärtans dag Löpsedel mobil Påsk Mina sidor Matrikel Premium
Seniorporten

Villkor

Medlemsvillkor MonsterDesign

Dessa användarvillkor tillämpas vid all användning liksom återförsäljning av publiceringssystemet MonsterDesign. (nedan kallat ”systemet” respektive ”Användaren”). Genom att använda systemet godkänner Användaren dessa användarvillkor. Som Användare räknas slutkund, återförsäljare samt anställd eller inhyrd personal som arbetar i eller är med och utvecklar systemet.

Alla medlemmars texter och bilder måste följa gällande svensk lagstiftning. Eventuella brott polisanmäls och MonsterDesign förbehåller sig rättigheten att när som helst, utan förvarning och utan att behöva uppge särskilda skäl, avsluta medlemskapet liksom att lämna ut de uppgifter som finns om publicisten om vederbörande brytit mot någon punkt i dessa villkor.

Medlemmen får naturligtvis inte publicera material som den inte har rättigheter till. Varken texter eller fotografier, illustrationer eller konstverk som är skyddade i lagen om upphovsrätt.
MonsterDesign ansvarar inte för eventuella följder eller handlingar som kan uppstå vid kontakter som sker på grund av användandet av tjänsten och frånsäger sig allt juridiskt ansvar för detta. Eventuella schismer mellan medlemmar sköts av parterna sinsemellan.

När du tagit del av uppgifterna i dessa villkor och accepterat dessa hälsar vi dig varmt välkommen till gemenskapen och utvecklingen av MonsterDesign. Ambitionen är hög och vi ber att få återkomma löpande med information om nya funktioner och utvecklingen av tjänsten.

 

Ekonomi och ersättning

Det är för närvarande helt kostnadsfritt att ansluta sig till MonsterDesign och delta i det kreativa arbetet. Som medlem kan du även ta med dig uppdrag och få hjälp med utvecklingen av koncepten liksom prissättning tillsammans med kollegorna i MonsterDesign.
Ersättningen för det utförda arbetet fördelas mellan de kreatörer som bidragit till idéer samt utformning av den slutgiltiga designen.
Procentuell fördelning av intäkten för utförda uppdrag mellan kreatörerna sker av MonsterDesign enligt villkoren specificerade nedan.
A. Beställningsprojekt som är införsålda av MonsterDesign fördelas 30/70. Dvs de designers som varit delaktiga får dela proportionerligt på 70 procent av den totala intäkten. Minsta andel är 10 procent.
B. Beställningsprojekt som är införsålda av medlem fördelas 10/20/70. Dvs medlemmen erhåller garanterat 20 procent i grundersättning samt att de och övriga delaktiga  designers får dela proportionerligt på 70 procent av den totala intäkten.
Den proportionerliga fördelningen enligt punkt A sker av MonsterDesign och enligt punkt B i samförstånd mellan MonsterDesign och medlemmen och kan inte överklagas.
Ersättningen faktureras MonsterDesign om ni har F-skattesedel alternativt betalas ut i sin helhet exklusive skatt och omkostnader av Frilans Finans. Utbetalning sker senast den sista månaden efter att fakturering skett från MonsterDesign.
MonsterDesign förbehåller sig rätten att inte utbetala ersättning om tvist eller force majeure gör att beställaren inte fullgjort sina skyldigheter.

 

Personuppgifter och GDPR

Systemet hanterar personuppgifter enligt den nya förordningen GDPR som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

I systemet är det möjligt för var och en att enkelt kontrollera, justera samt att ta bort sina personuppgifter kopplade till personlig registerpost under "Mina sidor". Detsamma gäller för de personliga lösenord som är krypterade och endast kända för den enskilde individen. På begäran kan administratör redovisa samt ta bort personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

All information om dig som person raderas då undantaget eventuella bokföringsuppgifter som hör till affärstransaktioner vilka regleras enligt bokföringslagen.

Kunder och återförsäljare som använder systemet ansvarar och förpliktar sig i sin tur att gentemot sina kunder och användare ta fullt ansvar genom att känna till dessa villkor samt att ha kunskap för att förvalta och administrera personuppgifter enligt villkoren ovan samt enligt Integritetspolicyn nedan och i övrigt enligt gällande lagstiftning.

Läs mer om GDPR på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Integritetspolicy

De personuppgifter vi samlar in om dig är de du själv anger. Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken eller vilka av tjänsterna i systemet du använder. Ansvarig för personuppgifterna är bolaget Gestrike Media AB, organisationsnummer 556612-9432.

Med hänvisning till lag avser vi nedan Dataskyddsförordningen, GDPR, och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

Allmänt

Vi samlar endast in de personliga kontaktuppgifter som behövs för att ge dig åtkomst till din specifika kontoprofil vilket är inloggningsnamn i form av en personlig e-postadress. Övriga uppgifter är endast de du själv tillhandahåller för att tydliggöra din profil och identitet enligt de kriterier som förkommer i systemet.

Nyhetsbrev

Genom att du godkänner dessa villkor samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan relevant information från systemet samt i vissa fall även kompletterande tjänster från tredje part. Om du skulle ändra dig, kan du när som helst avsluta prenumerationen genom att följa instruktionerna under stycket ”Ändring och borttagning av personuppgifter” nedan.

Uppgifter om användning av webbplatser

När du besöker eller interagerar med systemets webbplatser, inklusive chattfunktion eller nyhetsbrev förbehåller vi oss rätten att använda automatisk datainsamlingsteknik för att samla in vissa uppgifter om dina aktiviteter. Det omfattar information om vilka länkar du klickar på, vilka sidor eller vilket innehåll du tittar på och hur länge samt annan liknande information och statistik om dina besök, till exempel responstider till innehåll, filhämtningsfel och besökslängd på vissa sidor. Denna information hämtas i förkommande fall in automatiskt med hjälp av cookies och webbsignaler samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part.

Användargenererat innehåll

Vi förbehåller oss rätten att i promotionsyfte använda visst innehåll, helt eller delvis, som du skapar och sedan delar genom att ladda upp det till systemets webbplatser. Det kan vara fotografier, videos, nyheter och dylikt.

Betalningsuppgifter och ekonomisk information

Systemet har inte tillgång till bankuppgifter såsom kreditkortsuppgifter, utan de handhas av anslutna bankleverantörer. Den information som kan behövas för att slutföra en beställning eller som du använder för att göra ett köp, till exempel betal- eller kreditkortsuppgifter (kortinnehavarens namn, kortnummer, sista giltighetsdag) eller andra former av betalningar. Oavsett metod hanterar vi betalningsinformation och ekonomiska uppgifter på ett sätt som överensstämmer med gällande lagar och standarder.

Insamling, ändamål och rättslig grund

För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig förutsätts att det föreligger en rättslig grund för detta, d.v.s. att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller en rättslig förpliktelse, eller att behandlingen görs efter en intresseavvägning eller sedan du lämnat ditt samtycke genom att godkänna systemets villkor samt integritetspolicy.

Kundtjänst och support

Då vi svarar på förfrågningar och andra ärenden hämtar vi ofta de kontaktuppgifter som finns om dig för att svara på frågor alternativt lösa problem.

Vi kan även använda dina personuppgifter för att ge dig information om varor eller tjänster som kompletterar vårt övriga utbud. Det kan vara genom e-post, annonser, SMS, telefonsamtal och postförsändelse enligt gällande lagstiftning.

Information till tredje part

Vi är mycket måna om att skydda dina personuppgifter och vi varken licensierar eller säljer dina personuppgifter till tredje part. Däremot kan vi komma att överföra, eller dela dina personuppgifter med närliggande bolag eller inom koncernen samt med utvalda tredje parter enligt nedan.

Tjänsteleverantörer

Med det menar vi utomstående företag som anlitas för att hjälpa oss bedriva vår verksamhet som webbutveckling, kundtjänst och ekonomitjänster och dylikt. Tjänsteleverantörer och deras personal har endast tillåtelse att använda dina personuppgifter för systemets räkning till de särskilda uppgifter som de har att utföra enligt anvisningar och agerar som personuppgiftsbiträden åt oss. De är skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra.

Juridiska orsaker

Om systemet eller dess tillgångar förvärvas av eller slås samman med ett annat företag, inklusive genom eventuell konkurs, kan vi komma att dela med oss av dina personuppgifter till någon av våra efterföljare. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part när det krävs enligt gällande lag, i samband med rättsliga förfaranden som till exempel svar på en begäran från behörig brottsbekämpande myndighet, för att skydda våra rättigheter, vår integritet, säkerhet, egendom eller allmänheten, eller för att genomdriva avtalsvillkor eller villkor för vår webbplats).

Lagringstid personuppgifter

I enlighet med gällande lagstiftning använder vi dina personuppgifter endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personuppgifter samlats in för att du skall kunna använda systemet eller för att iaktta tillämpliga rättsliga krav.

Personer som har tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal vid utförandet av deras arbetsuppgifter och beroende på de ändamål för vilka dina personliga uppgifter har samlats in.

Åtgärder i driftsmiljöer

Vi lagrar dina personuppgifter i driftsmiljöer som använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer gängse standarder för skydd av personuppgifter. Överföring av information via internet är inte helt säker. Vi gör mallt för att skydda dina personuppgifter men kan inte garantera maximal datasäkerheten vid överföring genom systemets webbplatser. Skulle vi upptäcka integritetsbrott meddelar vi dig och övriga kunder som berörts liksom Datainspektionen där så krävs enligt lag.

Åtgärder från dig

Det är viktigt att du själv också medverkar till att hålla dina personuppgifter säkra och trygga. Välj ett lösenord som är svårt att gissa för andra. Avslöja aldrig lösenordet för någon. Det är du som är ansvarig för att hålla lösenordet hemligt och för all användning av ditt konto. Använder du en delad eller publik dator måste du ovillkorligen se till att dina användaruppgifter inte sparas på datorn. Var noga med att logga ut från kontot varje gång du lämnar datorn. Notera att ditt lösenord är krypterat så det ersätts automatiskt av ett nytt krypterat om eller när du önskar detta vid inloggning till systemet och har glömt eller tappat bort ditt tidigare.

Överföring av dina personuppgifter

Lagring och bearbetning av dina personuppgifter enligt ovan lagras också som en backup på en destination utanför ditt hemland men inom EU/EES med god dataskyddslagstiftning.

Cookies och liknande teknologier

Du kan ställa in din webbläsare på att blockera alla eller vissa cookies eller att meddela dig när en webbplats använder cookies. Systemets cookies accepterar du genom separat villkor när du loggar in i systemet via din webbläsare.

Rätt till tillgång

I enlighet med lag har du rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter systemet har om dig. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss. Vi kommer därefter att vilja säkerställa din identitet för att besvarar dina önskemål utan onödigt dröjsmål.

Ändring och borttagning av personuppgifter

På sätt och begränsat till vad som föreskrivs i lag kan du begära borttagning, rättelse eller ändring av dina personuppgifter samt neka till behandling av dina personuppgifter, begränsa användning och utlämnande av personuppgifter, få överfört de personuppgifter du lämnat till oss liksom att återkalla eventuella samtycken till behandling av dina personuppgifter. Observera att vi inte kan ta bort dina personuppgifter utan att samtidigt ta bort ditt användarkonto. Det kan krävas att vi behåller en del av dina personuppgifter efter att du begärt borttagning för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet enligt gällande lag att vi behåller vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov enligt bokföringslagen.

Systemet har en särskild funktion för att du själv ska kunna granska och redigera de personuppgifter som du lämnat. Du måste kunna styrka din identitet genom att ange en giltig e-postadress för att få tillgång till kontoinformation och göra ändringar. Detta hjälper oss att förhindra obehörig åtkomst till ditt konto. Observera att alla uppgifter som lämnas till oss behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och i den utsträckning lagen tillåter.

Rätt till invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av berättigat intresse efter en intresseavvägning. Vi måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre. Du har likaså rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om du uppfattar att det görs på ett otillbörligt sätt.

Ändringar och justeringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i integritetspolicyn. Om några väsentliga ändringar görs i integritetspolicyn informerar vi om detta i god tid innan ändringarna sker.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk ber vi dig att snarast anmäla detta till oss så att vi kan åtgärda detta.

Tillämplig lag

Dessa användarvillkor skall tolkas i enlighet med svensk rätt och skall prövas av svensk domstol.

Kontakt

Har du frågor eller vill lämna synpunkter på våra villkoren och integritetspolicy, kontakta oss på: info@monsterdesign.se eller ring oss på 070-679 79 00.

 

Senast uppdaterad 2019-01-01

Villkor

Medlemsvillkor MonsterDesign

Dessa användarvillkor tillämpas vid all användning liksom återförsäljning av publiceringssystemet MonsterDesign. (nedan kallat ”systemet” respektive ”Användaren”). Genom att använda systemet godkänner Användaren dessa användarvillkor. Som Användare räknas slutkund, återförsäljare samt anställd eller inhyrd personal som arbetar i eller är med och utvecklar systemet.

Alla medlemmars texter och bilder måste följa gällande svensk lagstiftning. Eventuella brott polisanmäls och MonsterDesign förbehåller sig rättigheten att när som helst, utan förvarning och utan att behöva uppge särskilda skäl, avsluta medlemskapet liksom att lämna ut de uppgifter som finns om publicisten om vederbörande brytit mot någon punkt i dessa villkor.

Medlemmen får naturligtvis inte publicera material som den inte har rättigheter till. Varken texter eller fotografier, illustrationer eller konstverk som är skyddade i lagen om upphovsrätt.
MonsterDesign ansvarar inte för eventuella följder eller handlingar som kan uppstå vid kontakter som sker på grund av användandet av tjänsten och frånsäger sig allt juridiskt ansvar för detta. Eventuella schismer mellan medlemmar sköts av parterna sinsemellan.

När du tagit del av uppgifterna i dessa villkor och accepterat dessa hälsar vi dig varmt välkommen till gemenskapen och utvecklingen av MonsterDesign. Ambitionen är hög och vi ber att få återkomma löpande med information om nya funktioner och utvecklingen av tjänsten.

 

Ekonomi och ersättning

Det är för närvarande helt kostnadsfritt att ansluta sig till MonsterDesign och delta i det kreativa arbetet. Som medlem kan du även ta med dig uppdrag och få hjälp med utvecklingen av koncepten liksom prissättning tillsammans med kollegorna i MonsterDesign.
Ersättningen för det utförda arbetet fördelas mellan de kreatörer som bidragit till idéer samt utformning av den slutgiltiga designen.
Procentuell fördelning av intäkten för utförda uppdrag mellan kreatörerna sker av MonsterDesign enligt villkoren specificerade nedan.
A. Beställningsprojekt som är införsålda av MonsterDesign fördelas 30/70. Dvs de designers som varit delaktiga får dela proportionerligt på 70 procent av den totala intäkten. Minsta andel är 10 procent.
B. Beställningsprojekt som är införsålda av medlem fördelas 10/20/70. Dvs medlemmen erhåller garanterat 20 procent i grundersättning samt att de och övriga delaktiga  designers får dela proportionerligt på 70 procent av den totala intäkten.
Den proportionerliga fördelningen enligt punkt A sker av MonsterDesign och enligt punkt B i samförstånd mellan MonsterDesign och medlemmen och kan inte överklagas.
Ersättningen faktureras MonsterDesign om ni har F-skattesedel alternativt betalas ut i sin helhet exklusive skatt och omkostnader av Frilans Finans. Utbetalning sker senast den sista månaden efter att fakturering skett från MonsterDesign.
MonsterDesign förbehåller sig rätten att inte utbetala ersättning om tvist eller force majeure gör att beställaren inte fullgjort sina skyldigheter.

 

Personuppgifter och GDPR

Systemet hanterar personuppgifter enligt den nya förordningen GDPR som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

I systemet är det möjligt för var och en att enkelt kontrollera, justera samt att ta bort sina personuppgifter kopplade till personlig registerpost under "Mina sidor". Detsamma gäller för de personliga lösenord som är krypterade och endast kända för den enskilde individen. På begäran kan administratör redovisa samt ta bort personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

All information om dig som person raderas då undantaget eventuella bokföringsuppgifter som hör till affärstransaktioner vilka regleras enligt bokföringslagen.

Kunder och återförsäljare som använder systemet ansvarar och förpliktar sig i sin tur att gentemot sina kunder och användare ta fullt ansvar genom att känna till dessa villkor samt att ha kunskap för att förvalta och administrera personuppgifter enligt villkoren ovan samt enligt Integritetspolicyn nedan och i övrigt enligt gällande lagstiftning.

Läs mer om GDPR på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Integritetspolicy

De personuppgifter vi samlar in om dig är de du själv anger. Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken eller vilka av tjänsterna i systemet du använder. Ansvarig för personuppgifterna är bolaget Gestrike Media AB, organisationsnummer 556612-9432.

Med hänvisning till lag avser vi nedan Dataskyddsförordningen, GDPR, och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

Allmänt

Vi samlar endast in de personliga kontaktuppgifter som behövs för att ge dig åtkomst till din specifika kontoprofil vilket är inloggningsnamn i form av en personlig e-postadress. Övriga uppgifter är endast de du själv tillhandahåller för att tydliggöra din profil och identitet enligt de kriterier som förkommer i systemet.

Nyhetsbrev

Genom att du godkänner dessa villkor samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan relevant information från systemet samt i vissa fall även kompletterande tjänster från tredje part. Om du skulle ändra dig, kan du när som helst avsluta prenumerationen genom att följa instruktionerna under stycket ”Ändring och borttagning av personuppgifter” nedan.

Uppgifter om användning av webbplatser

När du besöker eller interagerar med systemets webbplatser, inklusive chattfunktion eller nyhetsbrev förbehåller vi oss rätten att använda automatisk datainsamlingsteknik för att samla in vissa uppgifter om dina aktiviteter. Det omfattar information om vilka länkar du klickar på, vilka sidor eller vilket innehåll du tittar på och hur länge samt annan liknande information och statistik om dina besök, till exempel responstider till innehåll, filhämtningsfel och besökslängd på vissa sidor. Denna information hämtas i förkommande fall in automatiskt med hjälp av cookies och webbsignaler samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part.

Användargenererat innehåll

Vi förbehåller oss rätten att i promotionsyfte använda visst innehåll, helt eller delvis, som du skapar och sedan delar genom att ladda upp det till systemets webbplatser. Det kan vara fotografier, videos, nyheter och dylikt.

Betalningsuppgifter och ekonomisk information

Systemet har inte tillgång till bankuppgifter såsom kreditkortsuppgifter, utan de handhas av anslutna bankleverantörer. Den information som kan behövas för att slutföra en beställning eller som du använder för att göra ett köp, till exempel betal- eller kreditkortsuppgifter (kortinnehavarens namn, kortnummer, sista giltighetsdag) eller andra former av betalningar. Oavsett metod hanterar vi betalningsinformation och ekonomiska uppgifter på ett sätt som överensstämmer med gällande lagar och standarder.

Insamling, ändamål och rättslig grund

För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig förutsätts att det föreligger en rättslig grund för detta, d.v.s. att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller en rättslig förpliktelse, eller att behandlingen görs efter en intresseavvägning eller sedan du lämnat ditt samtycke genom att godkänna systemets villkor samt integritetspolicy.

Kundtjänst och support

Då vi svarar på förfrågningar och andra ärenden hämtar vi ofta de kontaktuppgifter som finns om dig för att svara på frågor alternativt lösa problem.

Vi kan även använda dina personuppgifter för att ge dig information om varor eller tjänster som kompletterar vårt övriga utbud. Det kan vara genom e-post, annonser, SMS, telefonsamtal och postförsändelse enligt gällande lagstiftning.

Information till tredje part

Vi är mycket måna om att skydda dina personuppgifter och vi varken licensierar eller säljer dina personuppgifter till tredje part. Däremot kan vi komma att överföra, eller dela dina personuppgifter med närliggande bolag eller inom koncernen samt med utvalda tredje parter enligt nedan.

Tjänsteleverantörer

Med det menar vi utomstående företag som anlitas för att hjälpa oss bedriva vår verksamhet som webbutveckling, kundtjänst och ekonomitjänster och dylikt. Tjänsteleverantörer och deras personal har endast tillåtelse att använda dina personuppgifter för systemets räkning till de särskilda uppgifter som de har att utföra enligt anvisningar och agerar som personuppgiftsbiträden åt oss. De är skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra.

Juridiska orsaker

Om systemet eller dess tillgångar förvärvas av eller slås samman med ett annat företag, inklusive genom eventuell konkurs, kan vi komma att dela med oss av dina personuppgifter till någon av våra efterföljare. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part när det krävs enligt gällande lag, i samband med rättsliga förfaranden som till exempel svar på en begäran från behörig brottsbekämpande myndighet, för att skydda våra rättigheter, vår integritet, säkerhet, egendom eller allmänheten, eller för att genomdriva avtalsvillkor eller villkor för vår webbplats).

Lagringstid personuppgifter

I enlighet med gällande lagstiftning använder vi dina personuppgifter endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personuppgifter samlats in för att du skall kunna använda systemet eller för att iaktta tillämpliga rättsliga krav.

Personer som har tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal vid utförandet av deras arbetsuppgifter och beroende på de ändamål för vilka dina personliga uppgifter har samlats in.

Åtgärder i driftsmiljöer

Vi lagrar dina personuppgifter i driftsmiljöer som använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer gängse standarder för skydd av personuppgifter. Överföring av information via internet är inte helt säker. Vi gör mallt för att skydda dina personuppgifter men kan inte garantera maximal datasäkerheten vid överföring genom systemets webbplatser. Skulle vi upptäcka integritetsbrott meddelar vi dig och övriga kunder som berörts liksom Datainspektionen där så krävs enligt lag.

Åtgärder från dig

Det är viktigt att du själv också medverkar till att hålla dina personuppgifter säkra och trygga. Välj ett lösenord som är svårt att gissa för andra. Avslöja aldrig lösenordet för någon. Det är du som är ansvarig för att hålla lösenordet hemligt och för all användning av ditt konto. Använder du en delad eller publik dator måste du ovillkorligen se till att dina användaruppgifter inte sparas på datorn. Var noga med att logga ut från kontot varje gång du lämnar datorn. Notera att ditt lösenord är krypterat så det ersätts automatiskt av ett nytt krypterat om eller när du önskar detta vid inloggning till systemet och har glömt eller tappat bort ditt tidigare.

Överföring av dina personuppgifter

Lagring och bearbetning av dina personuppgifter enligt ovan lagras också som en backup på en destination utanför ditt hemland men inom EU/EES med god dataskyddslagstiftning.

Cookies och liknande teknologier

Du kan ställa in din webbläsare på att blockera alla eller vissa cookies eller att meddela dig när en webbplats använder cookies. Systemets cookies accepterar du genom separat villkor när du loggar in i systemet via din webbläsare.

Rätt till tillgång

I enlighet med lag har du rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter systemet har om dig. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss. Vi kommer därefter att vilja säkerställa din identitet för att besvarar dina önskemål utan onödigt dröjsmål.

Ändring och borttagning av personuppgifter

På sätt och begränsat till vad som föreskrivs i lag kan du begära borttagning, rättelse eller ändring av dina personuppgifter samt neka till behandling av dina personuppgifter, begränsa användning och utlämnande av personuppgifter, få överfört de personuppgifter du lämnat till oss liksom att återkalla eventuella samtycken till behandling av dina personuppgifter. Observera att vi inte kan ta bort dina personuppgifter utan att samtidigt ta bort ditt användarkonto. Det kan krävas att vi behåller en del av dina personuppgifter efter att du begärt borttagning för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet enligt gällande lag att vi behåller vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov enligt bokföringslagen.

Systemet har en särskild funktion för att du själv ska kunna granska och redigera de personuppgifter som du lämnat. Du måste kunna styrka din identitet genom att ange en giltig e-postadress för att få tillgång till kontoinformation och göra ändringar. Detta hjälper oss att förhindra obehörig åtkomst till ditt konto. Observera att alla uppgifter som lämnas till oss behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och i den utsträckning lagen tillåter.

Rätt till invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av berättigat intresse efter en intresseavvägning. Vi måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre. Du har likaså rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om du uppfattar att det görs på ett otillbörligt sätt.

Ändringar och justeringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i integritetspolicyn. Om några väsentliga ändringar görs i integritetspolicyn informerar vi om detta i god tid innan ändringarna sker.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk ber vi dig att snarast anmäla detta till oss så att vi kan åtgärda detta.

Tillämplig lag

Dessa användarvillkor skall tolkas i enlighet med svensk rätt och skall prövas av svensk domstol.

Kontakt

Har du frågor eller vill lämna synpunkter på våra villkoren och integritetspolicy, kontakta oss på: info@monsterdesign.se eller ring oss på 070-679 79 00.

 

Senast uppdaterad 2019-01-01

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga